چه بخشی

نمیدونم چه بخشی از ادمه که عوض میشه ؟

یه جاهایی از من همونیه که از خودم میشناسم...

یه جاهایی از من متفاوت شده....

چه حیف که خود قبلیم رو بیشتر دوست دارم. ولی واقعیت اینه که خود الانم اون چیزیه که اون موقعی رو که دوسش داشتم دوست داشته و میخواسته باشه... 

یکی به من یاد نداده که اروم باشم.... دویدن بخشی از وجودم شده. دویدن برای هیچی... حتی ....

اون یکی خودمم.